15/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την από 19-06-2020 αίτηση είκοσι (20) μετόχων της εταιρίας, της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου   141   του Ν. 4548/2018, του εδαφίου βα, της διάταξης της παρ. 3, του άρθρου 24 του Ν. 2963/2001 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ» σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 28/07/2020  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00  στη Καβάλα, στην αίθουσα «Καβαλιώτισσα» επι της οδού Αμ. Ερ. Σταυρού  για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:

  1. Οικονομική πορεία και βιωσιμότητα της επιχείρησης κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο υπό το πρίσμα των συνεπειών της πανδημίας του

Covid – 19, όπως αυτά εξειδικεύονται στην αίτηση των μετόχων

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 28/07/2020 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 11/08/2020 χωρίς νέα δημοσίευση.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 28/07/2020 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 11/08/2020 χωρίς νέα δημοσίευση.

Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της

11/08/2020

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία και στις 11/08/2020 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 12/08/2020 χωρίς νέα δημοσίευση.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 17.00μ.μ. μέχρι 18.00 μ.μ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ