09/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

    Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 31/8/2021  ημέρα ΤΡIΤΗ και ώρα 10.00 πμ στη Καβάλα, στην αίθουσα «Καβαλιώτισσα» επί της οδού  Αμ. Ερ. Σταυρού  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

  1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2020-31/12/2020 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ’ αυτές.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 01/01/2020-31/12/2020 και απαλλαγή του Ελεγκτή.
  3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2021-31/12/2021
  4. Διάθεση των κερδών 01/01/2020-31/12/2020
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
  6. Επικαιροποίηση της από 15/10/2019 απόφασης της Γ.Σ. για αναβάθμιση Τηλεματικής συσκευών λοιπού εξοπλισμού για την έκδοση έξυπνου εισιτηρίου μέσω επιδότησης προγράμματος ΕΣΠΑ με ιδία συμμετοχή 40%
  7. Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων Α- μισθοδοσία οδηγών και ασφαλιστικών εισφορών αυτών  και Β] από το υπολειπόμενο ποσό των   τριμηνιαίων Εκκαθαρίσεων  για λοιπές πληρωμές , Καύσιμα ,IKA , ΦΜΥ, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, και λειτουργικές δαπάνες.

 

    Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

 

   Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 31/08/2021 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 07/09/2021 χωρίς νέα δημοσίευση.

   Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της

07/09/2021.   

   Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ