05/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 26/08/2020  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 πμ στη Καβάλα, στην αίθουσα «Καβαλιώτισσα» επί της οδού  Αμ. Ερ. Σταυρού  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της Α.Ε. με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε.» Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Αστικών Γραμμών Καβάλας Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρία.
  2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2019-31/12/2019 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ’ αυτές.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 01/01/2019-31/12/2019 και απαλλαγή του Ελεγκτή.
  4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2020-31/12/2020
  5. Διάθεση των κερδών 01/01/2019-31/12/2019
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
  7. Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ τριμηνιαίως για Μισθοδοσία οδηγών, IKA, ΦΜΥ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, Λειτουργικές δαπάνες.
  8. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2963/2001, 4548/2018,4663/2020

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ