11/04/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

    Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί   όλους   τους   μετόχους   της   ανωνύμου  εταιρείας ‘ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.’ σε  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή  06 Μαΐου 2022 στη Καβάλα και στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας  11 και ώρα    10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου( Προέδρου, Αντιπροέδρου και τριών Μελών ). Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Δ.Σ. θα περατωθεί στις 16.00 μ.μ.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 06/05/2022 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 13 Μαΐου 2022 χωρίς νέα δημοσίευση.

Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13ης  Μαΐου 2022.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση τους μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου στα γραφεία της εταιρείας μέχρι τις  05 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μεσημβρινή.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 8.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ