Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55292/53/Β/03/011

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 020495130000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 17/05/2024  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 18.30 μ.μ. στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Συζήτηση επί της αιτήσεως των μέτοχων για σύγκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης για την οικονομική πορεία της επιχείρησης
  2. Διάφορα θέματα

    Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

   Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 17.30 μ.μ. μέχρι 18.30 μ.μ. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ