14/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 10/06/2021  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 στη Καβάλα, στην αίθουσα « Καβαλιώτισσα» επί της οδού  Αμ. Ερ. Σταυρού  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Απόφαση επι της διαχείρισης των παρακάτω χρηματικών ποσών:

 

α. Χρησιμοποίηση των μέχρι σήμερα ληφθέντων χρηματικών ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών  για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.          

 

β.  Διανομή της έκτακτης επιδότησης του αρθρου1 της με αριθμό 51611/4-3-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών  και  Μεταφορών

 

     Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

   Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 10/06/2021 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 17/06/2021 χωρίς νέα δημοσίευση.

   Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της

17/06/2021.

   Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 09.30 μέχρι 10.00 . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ