05/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 27/10/2020  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στη Καβάλα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας επί της οδού  Αμ. Ερ. Σταυρού  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Λήψη αποφάσεων επι της «Ένταξη Αίτησης Χρηματοδότησης με Ηλεκτρονικό Κωδικό: «Ν14ΑΥ0051068» στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529, ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

   Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 27/10/2020 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 03/11/2020 χωρίς νέα δημοσίευση.

   Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της

03/11/2020.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 17.00  μέχρι 18.00

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ