09/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 02/09/2022  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

 1. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της Α.Ε. με την Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2021-31/12/2021 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ’ αυτές.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 01/01/2021-31/12/2021 και απαλλαγή του Ελεγκτή.
 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2022-31/12/2022
 4. Διάθεση των κερδών 01/01/2021-31/12/2021
 5. Έγκριση μεταφοράς του ποσού 174.727.66€ της εισφοράς 3% στον λογαριασμό εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 2963/01.
 6. Έγκριση πίνακα προϋπολογισμού έτους 2022
 7. Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων Α- μισθοδοσία οδηγών και ασφαλιστικών εισφορών αυτών  και Β] από το υπολειπόμενο ποσό των   τριμηνιαίων Εκκαθαρίσεων  για λοιπές πληρωμές , Καύσιμα ,IKA , ΦΜΥ, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, και λειτουργικές δαπάνες.
 8. Μείωση δύναμης αυτοκινήτων ( ΚΒΡ 9735 -ΝΟ 26 / ΚΒΜ 7426 – ΝΟ 33 / ΚΒΤ 4252 ΝΟ 39)
 9. Έγκριση ιδρύσεως τουριστικού γραφείου εσωτερικού – εξωτερικού
 10. Έγκριση προϋπολογισμού επενδύσεων από τα διαθέσιμα αποθεματικά εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 3 της Β1188/36/17.1.2003 Απόφ,Υπ. Μεταφορών Ύψους 690.000,00 Ευρώ  ήτοι:

α) 180.000,00 Ευρώ για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο περιγιάλι Καβάλας για διαμόρφωση και περίφραξη χώρου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, συνεργείων, σταθμού εφοδιασμού καυσίμων και συντήρησης όλων των Αστικών Λεωφορείων,

              β] 60.000,00   Ευρώ για αγορά  Αστικών λεωφορείων σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας

              γ]  100.000,00 Ευρώ για ίδρυση Τουριστικού γραφείου και αγορά λεωφορείων

              δ] 250.000,00 Ευρώ για αγορά Αστικών Λεωφορείων από μετόχους

               ε] 100.000,00 Ευρώ για τοποθέτηση φωτοβολταικών στο οικόπεδο της              Νέας Καρβαλης 

 1.  

    Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.

   

   Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ